འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་5ཚེས་29ཉིན།
༄༅།།ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

  མཐོ་རིམ་གནས་ཚུལ།  

  འཕྲིན་གསར་གཡུ་ཡི་མེ་ལོང་།  

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

དམིགས་བསལ་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།

3·28

བོད་ལྗོངས། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཀན་སུའུ། ཡུན་ནན།

ཕུན་ཚོགས་དྲ་སྦྲེལ།