འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་2ཚེས་2ཉིན།

༄༅།།སྐར་མ་མིག་དམར་ཐོག་འདི་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོཊ་བྱུང་།  

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 02ཚེས་01ཉིན། 15:02】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། རྟ་མགྲིན།)

 
    ཨ་རིའི“སེམས་ཤུགས་”རྟགས་ཅན་གྱི་སྐར་མ་མིག་དམར་འཁོར་ལོའི་འཚོལ་ཞིབ་གཞི་གྲངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གསར་པ་བྱས་པ་ལས། སྐར་མ་མིག་དམར་གྱི་ཐིག་དམར་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡེ་ཙེ་ལོའི་སྐར་རྡོ་ས་དོང་དེར་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་སུ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་མཚེའུ་དང་། ཆུ་བོའི་ཟུར་གསུམ་གླིང་གནས་ཡོད། དུས་ཚོད་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ནས། སྐར་རྡོའི་ནང་གི་དིམ་བསགས་དངོས་པོའི་དིམ་བསགས་དང་བསླད་སྐྱོན་གྱིས་ད་ལྟའི་ས་གཤིས་ཆགས་ཚུལ་གྲུབ་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་རེད།