འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་4ཚེས་12ཉིན།

༄༅།།མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་རི་ཀླུང་།

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་12ཉིན། 13:29】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་རི་ཀླུང་།
  ཟླ་4ཚེས་10ཉིན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་རི་ཀླུང་མཁའ་དབྱིངས་ནས་པར་དུ་བླངས་པ་རེད། ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་དུ་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཁ་བ་བབས་ནས་མུ་འབྲེལ་རི་བོ་ཁ་བས་བརྒྱན་ཅིང་། ཆུ་བོ་དང་རི་གྲོང་སྣོལ་མའི་ཚུལ་ནི་སྣག་རིས་ཀྱི་རི་མོ་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པ་ཞིག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས།  འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲེང་འདུ་རྫོང་དུ་ཁ་བ་བབས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཞིང་། རི་ཆུ་བརྗིད་ཆགས་ལྡན་པའི་རྣམ་པ་མངོན།  
【1】  【2】  【3】
༄༅།།མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་བརྗིད་ཉམས་ལྡན་པའི་རི་ཀླུང་།