འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་4ཚེས་9ཉིན།

༄༅།།བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས། དཔྱིད་དཔལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 04ཚེས་09ཉིན། 10:49】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས། དཔྱིད་དཔལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།
   ཟླ་4ཚེས་6ཉིན། བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་ཉེ་འདབས་སུ་རྣམ་བཀྲའི་མེ་ཏོག་བཞད་དེ། ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་འཛེས་པར་འཁུ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས། དཔྱིད་དཔལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས། དཔྱིད་དཔལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།
༄༅།།བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས། དཔྱིད་དཔལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལ།