འཚོལ་བཤེར།   
藏文频道
2024ལོའི་ཟླ་5ཚེས་10ཉིན།

༄༅།།བོད་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་རྫས་ཁོ་རེ་ཡ་ལྷོ་མར་ཕྱིར་གཏོང་བྱས། 

གསར་འགྱུར་སྤེལ་དུས།  【2024ལོའི་ཟླ་ 05ཚེས་10ཉིན། 13:25】   (རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། མཁའ་འགྲོ།)

 
༄༅།།བོད་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་རྫས་ཁོ་རེ་ཡ་ལྷོ་མར་ཕྱིར་གཏོང་བྱས།
   གསར་འགོད་པས་ལྷ་སའི་འགག་སྒོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་དོན། ཉེ་ཆར། ཆབ་མདོའི་འཁྱགས་ལ་བཏང་བའི་གསོམ་ཤིང་ཤ་མོ་ཏུན་14.91ཙམ་ཐོག་མར་ཕྱིར་གཏོང་བྱས་ཏེ། བདེ་བླག་ངང་ཁོ་རེ་ཡ་ལྷོ་མའི་ཚོང་རར་ཞུགས་ཡོད། 
   གསོམ་ཤིང་ཤ་མོ་ནི་ཟས་སུ་རུང་བའི་ཤ་མོ་རྩ་ཆེན་གྲས་ཤིག་པ་དང་། གསོ་བཅུད་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་གསོམ་ཤིང་ཤ་མོ་ཐོན་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། ལོ་རེའི་ཐོན་འབབ་ཏུན་100ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད། 
༄༅།།བོད་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་རྫས་ཁོ་རེ་ཡ་ལྷོ་མར་ཕྱིར་གཏོང་བྱས།